Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy csak akkor vásároljon a Webáruházban, amennyiben a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseivel és a jelen Szabályzat minden pontjával egyetért, azokat magára nézve kötelező hatályúnak tekinti. A Webáruházban történő vásárlással a Vásárló kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház jelen Szabályzatának rendelkezéseit

A fenti jogszabályok alapján a fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) és a vállalkozás (a továbbiakban: Webáruház) között a Webáruházban történő vásárlással távollévők között kötött fogyasztói szerződés jön létre.

 

Üzemeltetői adatok

Cégnév: New Business Direction Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 9028 Győr, Rozgonyi u. 2

Panaszkezelési cím: 9028 Győr, Rozgonyi u. 2

Adószám: 25135491-1-08

Cégjegyzék szám: 08-09-026968

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus levelezési cím: info@ferrogatto.hu

Telefonos elérhetőség: +3670/547-6921   H-P: 9:00-17:00

Megrendelések feldolgozása: Hétköznapokon 9:00-16:00

Megrendelés teljesítésének ideje: átlagosan 3 munkanap

Webáruház domain: www.ferrogatto.hu

Szállító partner: MPL futárszolgálat

 

 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház karkötők, divat termékek kis-és nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozik. A Webáruházban szereplő készlet információk tájékoztató jellegűek. Nagy odafigyelés esetén is előfordulhat, hogy az adott termék szerepel készleten, annak ellenére, hogy valójában nincs készleten. Ilyen hibák előfordulása esetén a Webáruház értesíti a vásárlót, azonban felelősséget nem vállal.
A megjelenített termékek kizárólag a Webáruház szoftverén keresztül rendelhetőek meg.
 
A Webáruházban feltüntetett termékek árai bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Nem tartalmazzák azonban a szállítás díját.

A Webáruház külön csomagolási díjat nem számol fel.

Akció bevezetése esetén a Webáruház teljes körűen tájékoztatja a Vásárlót annak időtartamáról.

Amennyiben a Webáruház gondossága ellenére valamilyen okból, vagy rendszer hiba miatt hibás ár jelenik meg, pl.a termék jelentősen eltér az átlagos ártól, a Webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Felajánlhatja a Vásárlónak a szállítást helyes áron, az Ügyfél ennek tudatában elállhat a vásárlástól. A hibás/téves áron visszaigazolt szerződés semmisnek tekinthető.

 A megrendelések feldolgozása, teljesítése

Az áruházban a regisztrált és nem regisztrált Vásárlók egyaránt vásárolhatnak.

A Vásárló a weboldalon történő regisztrációjával/vásárlásával kijelenti, hogy az ÁFSZ és Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte, elfogadta és adatainak kezeléséhez hozzájárul.

Kérjük Adatkezelési Tájékoztatónkat figyelmesen olvassa át.

A Vásárló köteles valós adatait megadni.

A Webáruházat nem terheli felelősség, amennyiben a Vásárló más adataival veszi igénybe a szolgáltatást, illetve téves vagy pontatlanul megadott adatok esetén szállítási vagy egyéb probléma merül fel.

Továbbá nem terheli felelősség a Webáruházat, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy a szolgáltatónak fel nem róható okból, az illetéktelenek birtokába jut.

A megrendelés visszaigazolása minden esetben elektronikusan történik. Amennyiben a visszaigazolás legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, abban az esetben, az elállhat a vásárlási szándéktól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Webáruházhoz és a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az adásvételi szerződés alapján a Webáruház a termék(ek) tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a termék(ek) átvételére kötelezett. Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül, köteles visszatéríteni.

 

 Szállítási tudnivalók

A megrendelt árut, partnerünk a MPL futárszolgálat szállítja, a rendelés visszaigazolását követő 1-3 munkanapon belül. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

Partnerünk részére szükséges kiadnunk a szállítási adatokat, valamint a Vásárló telefonos elérhetőségét.

Csomagponti átvétel: átvételi helyekről bővebben itt https://www.posta.hu/kuldemeny_kuldese/mpl_postacsomag talál tájékoztatást.

 

 Fizetési információk

Utánvét esetén: A csomag díját a futárnak kell átadni. A számlát a csomag tartalmazza.

10.000Ft kosárérték felett a szállítás ingyenes.

Csomagdíjak az ország egész területén: 1490Ft

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

 

Kellékszavatosság

A Vásárló a termék hibája esetén a Webáruházzal, mint forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hiba kijavítását a Webáruház költségére, végső esetben a szerződéstől is elállhat.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 

Termékszavatosság
 

A Vásárló a termék hibája esetén a gyártóval vagy a forgalmazóval, importőrrel (a továbbiakban együttesen: Gyártó) szemben termékszavatossági igényét érvényesíthet, ha a fenti kellékszavatossági jogával nem kíván élni.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 


Jótállás

Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótállásról szóló Korm. rendelet alapján a szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

A szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. Továbbá nem tartozik szavatossággal olyan károkért melyek gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételtől, a termék nem rendeltetésszerű használatából ered.

A felhasználó ugyan azon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet.

Elállás

 

 A termék átvételétől számított 14 napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

Az elállási szándék szóban (telefonon), írásban (postai úton a Webáruház székhelyén átvetett levélben) vagy e-mailben közölhető vagy jelzett egyértelmű nyilatkozattal, vagy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján.

A Webáruház mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a fogyasztó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

Az elállási jogát a Vásárló, a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.

A fogyasztót nem illeti meg az elállás joga, abban az esetben ha a megrendelt terméket a fogyasztó személyére szabták pl. gravírozás esetén.

 

 

Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások rendelkezései az irányadók.